×

Teachers

Toni Osborne

Toni Osborne

Pregnancy Yoga / Postnatal Yoga / Dynamic Vinyasa Flow
David Pearce

David Pearce

Dynamic Vinyasa Flow / Rocket
Jonelle Lewis

Jonelle Lewis

Mandala Vinyasa
Robyn Maclaren

Robyn Maclaren

Dynamic Vinyasa Flow / Yin + Meditation
Rishin Paonaskar

Rishin Paonaskar

Dynamic Vinyasa Flow / Flow + Restore
Naomi Nekesa

Naomi Nekesa

Dynamic Vinyasa Flow
Rebecca Bradley

Rebecca Bradley

Dynamic Vinyasa Flow
Marcus Veda

Marcus Veda

Rocket
Lolo Lam

Lolo Lam

Rocket / Yin-Yang/ Beginners / Dynamic Vinyasa Flow
Emma Peel

Emma Peel

Yin / Yin-Yang
Leo Cosendai

Leo Cosendai

Gong Bath
Elodie Frati

Elodie Frati

Jivamukti / Dynamic Vinyasa Flow
Katy Bateman

Katy Bateman

Dynamic Vinyasa Flow / Hatha Flow
Issy Scobie

Issy Scobie

Dynamic Vinyasa Flow
Katarina Rayburn

Katarina Rayburn

Rocket
John Collins

John Collins

Dynamic Vinyasa Flow
Helen Russell-Clark

Helen Russell-Clark

Rocket / Dynamic Vinyasa Flow
Hannah Whittingham

Hannah Whittingham

Ashtanga
Lisa Toth

Lisa Toth

Pregnancy Yoga
Emma Cowpe

Emma Cowpe

Dynamic Vinyasa Flow / Beginners’ Yoga
Laura Jones

Laura Jones

Kundalini
Tom Holmes

Tom Holmes

Mindful Flow
Claire Saunders

Claire Saunders

Pregnancy Yoga
Chloë Faulkner

Chloë Faulkner

Dynamic Vinyasa Flow / Mindful Flow / Prana Flow
Erin Prichard

Erin Prichard

Dynamic Vinyasa Flow / Yogasana / Beginners
Becky Farbstein

Becky Farbstein

Dynamic Vinyasa Flow
Anita Jasser

Anita Jasser

Forrest Yoga
Adrianna Zaccardi

Adrianna Zaccardi

Restorative Yoga
Amani Eke

Amani Eke

Project Yogi
Mollie McClelland Morris

Mollie McClelland Morris

Hatha Flow
Kamlyn Chak

Kamlyn Chak

Project Yogi
Almaz Gaere

Almaz Gaere

Dynamic Vinyasa Flow / Beginners
Harriet Taylor

Harriet Taylor

Dynamic Vinyasa Flow
Luis Valentine

Luis Valentine

Jivamukti
Eryck Brahmania

Eryck Brahmania

Dynamic Vinyasa Flow
Anna Norbury

Anna Norbury

Beginners’ Yoga
Austin Ince

Austin Ince

Dynamic Vinyasa Flow
Orishemma Shombe

Orishemma Shombe

Pregnancy / Baby & Me
Peace Alima

Peace Alima

Dynamic Vinyasa Flow
Rain Maher

Rain Maher

Prana Vinyasa
Amanda Denton

Amanda Denton

Yogasana
Liz Northeast

Liz Northeast

Pregnancy
Laura Kinnunen

Laura Kinnunen

Yin
Frankie Guarino

Frankie Guarino

Dynamic Vinyasa Flow / Creative Flow
Fern Trelfa

Fern Trelfa

Creative Flow
Katie Gaddini

Katie Gaddini

Flow + Restore
Madeleine Hutchins

Madeleine Hutchins

Finding Voice
Gabriella Edwina

Gabriella Edwina

Sanskrit & Chanting